13 Mart 2014 Perşembe

MODERNLEŞME DEVRİNDE İLMİYYE


Ne gecenin uykusuzluğu, ne ilerleyen saatlerin yorgunluğu nede gözlerimin uykuya karşı direnişi mani olamıyor bu kitabı okumaya.....
Kulaklarımız o kadar çok alışmış ki son zamanlarda; Osmanlı nın kötülenmesine, medreseler hakkında  atılıp tutulmasına hatta zannedersiniz ki 17. yy dan sonra Osmanlı da medreseler iş görmedi hiç ilim adamı yetiştirmedi.
Ama bu  kitabı görünce anlıyoruz ki Osmanlı son saniyesine kadar islam medeniyetinin ilim sancağının elinde bulundurmuş, ilim hep zirvesini yaşamıştır.
Kitabı okudukça görüyorsunuz ki: (...görmek istiyorsanız kitabın tamamını okumanız lazım....)

"MEDRESELER DE TIPKI OSMANLI DEVLETİ GİBİ ÇÖKMÜŞ DEĞİL,DURDURULMUŞTUR." 

"OSMANLI DEVLET HAYATINI NİZAMLAYAN MUHARRİK UNSUR: İLMİYYE DİR." 

"OSMANLIYI SANCAK BEYLİĞİ OLMAKTAN ÇIKARARAK GÜÇLÜ VE KUDRETLİ BİR DEVLET ŞEKLİNE DÖNÜŞTÜREN ESAS GÜÇ, VARLIĞI EN BÜYÜK İBADET OLAN ADALETLE KAİM OLAN ULEMA DIR."

CEVDET PAŞA NIN  MEŞHUR TARİHİ HULEFA SI ; EHLİ SÜNNET AKAİDİNİ MUHAFAZA İÇİN YAZILMIŞTIR.

...

6 Mart 2014 Perşembe

4 Mart 2014 Salı

SEYEHAT VE KİTAP


Seyehat esnasında kitap okumanın ayrı bir yeri vardır bende. Bir ay önceki istanbul ziyareti dönüşünde Ankara'ya kadar bir kitap bitirmiş idim. Bu hafta sonu ziyaretine çıkmadan evvel ziyaretin keyfiyyetinden sonra aklıma gelen diğer soru dönüş yolunda hangi kitabı okuyacağım idi. İstanbul'a giderken de hiçbir kitap almamıştım yanıma. Belki de bu seyehatte kitap okuyup  okumama noktasında kendime tan bir güvenim yoktu.
Tam dönüş yoluna çıkacağımız sırada eskimeyecek olan dostlarımdan birisi elime bir hediye poşeti tutuşturuverdi. Kitap olduğu belliydi. Beni hemen bir heyecen sardı. Acaba kütüphanemde olan kitaplardan birisimiydi? yoksa yeni bir kitap mı?
Açtığımda gördüm ki yıllar önce kitaplığıma eklenmiş olan bir kitap. Ancak birkaç defa okumak için niyetlenip elime aldığım halde henüz okumamış idim. Demek ki su sefere kısmet dedim başladım okumaya.
Mezhepler tarihi ile alakalı orijinal malumatların olduğu değerli bir kitap. Mezheplerle alakalı çok güzel malumatlar var. Özellikle günümüzde Ehli sünnet dışı dünyayı tanımada faydası var.
Kitapta altı çizilecek birçok satırın olduğunu kitap kurtlarına belirtirim. Mezhepler tarihi okumak isteyenler için başlangıç olabilecek bir eser.
Bizimki bitmek üzere .
Yoksa siz hala başlamadınız mı?1 Mart 2014 Cumartesi

MEVAHİBİ LEDÜNNİYYE

-İMAM KASTALANİ'NİN (RA) MEŞHUR ESERİ-

     MEVAHIBU'L-LEDUNNİYYE

Ahmed b. Muhammed el-Kastalânî'nin (ö. 923/1517) Pcygamberimiz'în hayatı ve şahsiyetine dair eseri.

Klasik siyer kaynaklarında iki ayrı metot takip edildiği bilinmektedir. Bunlardan birincisinde Resûl-i Ekrem'in hayatı doğumundan vefatına kadarki gelişmeleriyle ve tarih sırasına göre ele alınır; İbn İshak'ın İbn Hişâm yoluyla gelen Sîre'si ile kronolojik esasa göre tarihî olayları inceleyen tarihçilerden meselâ Taberî'nin Tâ-rîh'i buna örnek olarak gösterilebilir. İkinci metotta Resûlullah'ın huyu ve tavırları (şemail), peygamberliğini kanıtlayan özel halleri ve mucizeleri (delâil), kendine has nitelikleri (hasâis) ve ahlâkı gibi konulara ağırlık verilir; bunun en meşhur Örneği de Kâdî İyâz'ın eş-Şifâ' adlı eseridir. Kastalânî ise bu iki metodu birleştirerek kendisini büyük şöhrete ulaştıran el-Mevâhi-bü'1-ledünniyye bi'1-minahi'l-Muhammediyye'yi telif etmiştir.

Kastalâni’nin hac için gittiği Mekke'de. Muharrem 898'de [15] başlayıp yirmi ay sonra 15 Şaban 899 günü [16] tamamladığı el-Mevûhibi ledünniyye "maksad" adı verilen çeşitli alt başlıklara ayrılmış on ana bölümden oluşmaktadır.
·       Birinci bölümde Hz. Peygamber'in doğumundan vefatına kadar gelişen olaylar kronolojik sırayla ele alınır.
·        İkinci bölüm Resûl-i Ekrem'in isimleri, çocukları, eşleri, akrabaları, hizmetçileri, kumandanları, elçileri, kâtipleri, mektupları, müezzinleri, hatipleri, şairleri, savaş aletleri ve hayvanları ile kendisine gelen heyet ve elçiler hakkındadır.
·       Üçüncü bölümde yaratılış ve ahlâkındaki yüceliklerden, yeme içme ve giyim kuşamından,
·       Dördüncü bölümde mucizeleri ve kendine has nitelikleriyle ümmetinin Özelliklerinden,
·       Beşinci bölümde isrâ ve mi'rac mucizelerinden,
·       Altıncı bölümde yüksek şahsiyetine dair âyetlerden,
·       Yedinci Bölümde ona sevgi beslemenin ve sünnetine sarılmanın gerekliliğinden,
·       Sekizinci bölümde tibb-ı nebevî ile yaptığı rüya tabirlerinden ve geleceğe yönelik olarak verdiği haberlerden,
·       Dokuzuncu bölümde ibadet hayatından,

·       Onuncu bölümde vefatından, kabriyle mescidini ziyaret âdabından ve onun âhi-retteki yüce mevkiinden bahsedilir. Eser birçok defa basılmış Beyrut müftüsü Yûsuf b. ismail en-Nebhânî tarafından Envâ-rü'I-Muhammediyye mine'l-Mevâhi-bi'I-ledünniyye adıyla ihtisar edilmiştir.[18]

Süyûtî, el-Mevâhibü'1-ledünniyye-nin kendisinin el-Hasâişü'l-kübrâ adlı eserinden intihal edildiğini ileri sürmüş, bundan ve konunun büyük tartışmalara yol açmasından etkilenen Kastallânî bizzat Süyûtî ile görüşerek eserinin intihal olmadığını ona kanıtlamıştır. el-Mevâ-hîbü'l-ledünniyye güzel bir tasnife, sade bir üslûba ve siyer-i nebiye dair muhtevalı bir çeşitliliğe sahip olduğu için İslâm dünyasında şöhret yapmıştır.
***Eser Osmanlı dünyasında da sevilerek okunmuş, özellikle şair Bakînin Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa'nın teşvikiyle akıcı bir üslûpla yaptığı çeviri Türk halkı arasında onun daha çok ilgi çekmesini sağlamıştır. Bakî, yazdığı mukaddimede kitabın büyük şöhretinden bahsettikten sonra konuların anlatılış tarzını cennet bahçelerinde gezinmeye benzetir ve aslı Arapça olduğu için onu herkesin okuyamadığını belirterek "bu ay çehrelinin önündeki perdeyi kaldırıp" aydınlığından çok kişiyi yararlandırmak istediğini söyler. Bakî eseri sadece tercüme etmemiş, içinde geçen âyetlerin tefsirini, hadislerin tahkikini ve diğer rivayetlerin yer yer tenkidini yapmış, bu arada Kastallânî"nin Şafiî olduğu için kaydettiği kendi mezhebine ait meselelere Hanefî meselelerini de eklemiştir. Böylece yüzden fazla kay*nağa müracaat edilerek genişletilen eser hem hacim bakımından büyümüş hem de ilmî açıdan değer kazanmıştır. Bâki-nin Meâlimü'l-yakin üsîreti seyyidi'l-mürselîn adını verdiği bu çalışmanın pek çok yazma nüshası bulunmaktadır..


KİTAPLARIM

İŞTE KÜTÜPHANEMİN EN YENİ KİTAPLARI

1.İmamı Kastalani - Mevahibi ledünniyye
2.Seyyid Şerif Cürcani - Kitabüt-Ta'rifat

Her ikisini de http://www.faziletkitap.com adresinden bulabilirsiniz.
Üstelik Mevahibi Ledünniyye piyasa fiyatının % 70 daha altında. Bu fırsatı kaçırmamalarını herkese tavsiye ederiz.
***
İmam Kastalani’nin Mevâhib-i Ledüniyyesi hakkında büyük alim Yusuf Nebhani merhum diyor ki;
Peygamber Efendimiz’in siretinden, hayatından, harblerinden ve sair hallerinden bahseden kitapların en faziletlisi Mevâhib-i Ledüniyedir bu mevzuda yazılan kitapların en makbulüdür.
Bu kitabın şair baki merhum tarafından Türkçeye tercümesi sadeleştirilerek basılmıştı
r.